25. Isuzuma riteguye nk’ikizamini cy’uruhushya rw’agateganyo rwa Polisi.

IKIZAMINI

1 / 20

Iki cyapa cyivuga iki?

2 / 20

Ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bigenda bigomba kugira:

3 / 20

Ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka:

4 / 20

Umurongo uciyemo uduce umenyesha ahegereye umurongo ushobora kuzuzwa n’uturanga gukata tw’ibara ryera utwo turanga cyerekezo tumenyesha :

5 / 20

Icyapa gikurikira kivuze iki?

6 / 20

Iki cyapa gisobanura iki?

7 / 20

Uburyo bukoreshwa kugirango ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita:

8 / 20

Za otobisi zagenewe gutwara abanyeshuri zishobora gushyirwaho amatara abiri asa n’icunga rihishije amyasa kugirango yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda, ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira :

9 / 20

Nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagurakirahure tungahe:

10 / 20

Ibinyabiziga bikoreshwa nka tagisi, bitegerereza abantu mu nzira nyabagendwa, bishobora gushyirwaho itara ryerekana ko ikinyabiziga kitakodeshejwe. Iryo tara rishyirwaho ku buryo bukurikira:

11 / 20

Ubugari bwa romoruki ikuruwe n’igare cyangwa velomoteri ntiburenza ibipimo bikurikira:

12 / 20

Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga n’ukumurika kwabyo ndetse no kwerekana ihindura ry’ibyerekezo byabyo. Birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe ariko ntibireba amatara akurikira:

13 / 20

Icyapa cyerekana umuvuduko ntarengwa ikinyabiziga kitagomba kurenza gishyirwa gusa ku binyabiziga bifite uburemere ntarengwa bukurikira:

14 / 20

Kunyuranaho bikorerwa:

15 / 20

Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini aha hakurikira :

16 / 20

Ubugari bwa romoruki ikuruwe n’ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira:

17 / 20

Ubugari bwa romoruki ikuruwe n’ikinyamitende itatu ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira:

18 / 20

Wegereye inzira y’abanyamaguru ugasanga bategereje kwambuka. Ugomba gukora iki?

19 / 20

Mubimenyetso bimurika itara ry’umuhondo
risobanura iki ?

20 / 20

Gutwara uzungazunga mu muhanda:

Your score is

0%

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments